Metody innowacji pedagogicznych. Dlaczego są one tak bardzo istotne?

Na całym świecie ludzie mierzą się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest próba wprowadzenia innowacji do szkół, które często są zbyt sztywne i staromodne. Świat szybko się zmienia. Zbyt wielu uczniów jest niezaangażowanych i osiąga wyniki, które znajdują się znacznie poniżej ich możliwości. Jednocześnie globalne oczekiwania wobec systemów edukacji stają się coraz bardziej ambitne. Z tych wszystkich powodów szkoły i systemy muszą być gotowe do wyjścia poza strefę komfortu. Innowacja jest niezbędna.

Poważne zmiany w polityce programowej z kolei przemawiają za innowacjami pedagogicznymi. Strategie dotyczące programów nauczania w wielu krajach promują rozwój kompetencji, a także wiedzy, w tym często nazywanych „umiejętnościami XXI wieku”. Kompetencje takie jak współpraca, wytrwałość, kreatywność i innowacyjność są nie tyle nauczane, ile nieodłączne dla różnych form nauczania i uczenia się poprzez pedagogikę. Aby kompetencje XXI wieku były systematycznie rozwijane, a nie pozostawiane przypadkowi, pedagogika musi świadomie je wspierać.

Dlatego innowacja ma fundamentalne znaczenie i musi sięgać bezpośrednio do metod pedagogicznych stosowanych w szkołach i salach lekcyjnych na całym świecie. Wiedza pedagogiczna jest podstawą profesjonalizmu nauczyciela, dlatego promowanie takiej wiedzy jest kluczowa. Wzorce praktyki pedagogicznej są jednak niezwykle trudne do uchwycenia na poziomie systemu (nie wspominając o skali międzynarodowej), zważywszy na brak uzgodnionych definicji oraz samą liczbę i dynamikę zachodzących w nich relacji. Jednak jest to na tyle ważne, że nie można zignorować potrzeby wprowadzenia niezbędnych innowacji pedagogicznych.

Głównym celem pewnej pracy, była identyfikacja konkretnych klastrów lub rodzin innowacyjnych podejść pedagogicznych, bez zagubienia się w niezliczonych różnorodnych metodach nauczania. Raport przedstawia sześć podejść, które znajdują się pośrodku spektrum teoretycznego między ogólnymi zasadami, takimi jak integracja lub znaczenie kulturowe z jednej strony, a określonymi metodami nauczania z drugiej. Pozwala to na bardziej konkretne i zorientowane na praktykę skupienie się na rozważaniu wszystkich podejść, tak jakby były takie same; koncentruje się również bezpośrednio na samych metodach pedagogicznych, a nie na pytaniach, czy są one z konieczności innowacyjne (co będzie się znacznie różnić w zależności od kontekstu).

Sześć metod pedagogicznych

Nauka mieszana polega na ponownym przemyśleniu ustalonych rutyn i sekwencjonowaniu pracy uczniów w celu lepszego zrozumienia. W dużym stopniu opiera się to na zasobach cyfrowych. Podejście to ma na celu zaangażowanie i spójność uczniów, a także optymalizację dostępu do wiedzy nauczycieli poprzez ograniczenie rutynowych zadań. W raporcie omówiono trzy główne formy mieszania: odwróconą klasę, modele laboratoryjne i mieszanie w klasie.

Grywalizacja wykorzystuje sposób, w jaki gry mogą wzbudzić zainteresowanie uczniów, mając jednocześnie poważny cel, taki jak wspieranie samoregulacji i umiejętności radzenia sobie ze złożonością i nieznanym. Te metody pedagogiczne wyraźnie opierają się na cechach gier, takich jak szybkie informacje zwrotne, odznaki i cele, uczestnictwo i progresywne wyzwanie, a także na ludzkich elementach narracji i tożsamości, współpracy i rywalizacji. Raport omawia przykład wykorzystania serii „Gra o tron” do nauczania historii.

Myślenie komputerowe rozwija rozwiązywanie problemów poprzez patrzenie na wyzwania tak, jak robiłyby to komputery, a następnie wykorzystywanie technologii do ich rozwiązywania. Jego podstawowe elementy obejmują logiczne rozumowanie, dekompozycję, algorytmy, abstrakcję i identyfikację wzorców – przy użyciu technik, takich jak rozwiązania przybliżone, przetwarzanie równoległe, sprawdzanie modeli, debugowanie i strategie wyszukiwania. Myślenie obliczeniowe postrzega programowanie i kodowanie jako nowe formy umiejętności czytania i pisania.

Uczenie się przez doświadczenie odbywa się poprzez aktywne doświadczenie, dociekanie i refleksję. Jego główne składniki to konkretne doświadczenie, które potencjalnie poszerza istniejące rozumienie, refleksyjną obserwację, konceptualizację i aktywne eksperymentowanie. Pedagogiki w tym klastrze obejmują uczenie się oparte na dociekaniu, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, naukę na świeżym powietrzu i uczenie się usług.

Urzeczywistniona nauka wykracza poza pozyskiwanie czysto poznawcze i treściowe i łączy się z tym, co fizyczne, artystyczne, emocjonalne i społeczne Pedagogika ucieleśniona promuje zdobywanie wiedzy poprzez naturalne skłonności młodych ludzi do kreatywności i ekspresji, a także sprzyja rozwojowi ciekawości, wrażliwości, podejmowania ryzyka i myślenia w metaforach i z wielu perspektyw. W raporcie zidentyfikowano trzy główne formy: kulturę fizyczną w szkole, zintegrowane ze sztuką nauczanie oraz tworzenie narzędzi i artefaktów. Raport ilustruje to podejście na przykładzie nauczania geometrii poprzez taniec.

Wielojęzyczność i nauczanie oparte na dyskusji ma na celu rozwijanie dystansu kulturowego i zdolności krytycznych. Literatura krytyczna sytuuje wiedzę w jej różnych kontekstach politycznych, kulturowych i autorskich oraz dekonstruuje narracje. Dyskusja klasowa, zawsze cenna, staje się centralną kwestią w kwestionowaniu idei i dominującego języka. To podejście pedagogiczne wykorzystuje doświadczenia życiowe uczniów, aby stworzyć sensowne zajęcia w klasie, konstruktywną krytykę, aby stworzyć dystans do otrzymanej wiedzy i zachęcić uczniów do poszerzania swoich horyzontów.

Klastry te nie są samodzielnymi podejściami i można je łączyć na różne sposoby. W naszym raporcie omawiamy znaczenie łączenia metod pedagogicznych, które dobrze ze sobą współpracują, a także zrozumienia, co nauczyciele powinni robić, aby praktykować potężne, skuteczne wersje pedagogiki.

Podsumowując, innowacje w nauczaniu i uczeniu się mają coraz większe znaczenie dla edukacji w XXI wieku, a to musi sięgać bezpośrednio do pedagogiki praktykowanej w szkołach i klasach. Zrozumienie innowacji pedagogicznych stanowi ogromne wyzwanie.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts