Program operacyjny  Kapitał Ludzki powstał ze środków z  Funduszy Europejskich. Realizowany w Polsce w latach 2007-2013 w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy.

Przedsiębiorcy, jednostki administracji samorządowej

i rządowej mają prawo spełniać projekty przyczyniające się do podwyższenia kompetencji osób pracujących. Także zarządzających działalnością gospodarczą, aktywizacji osób bezrobotnych, podnoszenia poziomu kształcenia.

Wzmocnienie ekonomii społecznej, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji, czy ułatwianie rozpoczęcia  własnej działalności gospodarczej.

Misją Programu jest  wykorzystanie możliwości zasobów ludzkich, przez wzrost zatrudnienia i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników, udoskonalenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie terenów wykluczenia społecznego.

Także wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zadaniem projektu jest dążenie do uzyskania znaczącego postępu społeczno- gospodarczego Polski, zmniejszenia bezrobocia oraz zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

Działania kierowane są tak,

aby uczynić nasz kraj atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, poszerzania wiedzy i wprowadzania innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Kapitał Ludzki

Powrót do Strony Głównej