Europejskie Centrum Badawczo Rozwojowe Krajowego Instytutu Rozwoju Gospodarki

Instytucja działająca w zakresie badań i rozwoju, wspierająca instytucje, przedsiębiorstwa i podmioty otoczenia biznesu, opierające swój sukces o innowacyjne przedsięwzięcia.

Celami ECBR jest:

 • Wspieranie i realizacja badań w dziedzinach przemysłu i rozwoju kompetencji, przy zaangażowaniu zasobów, kompetencji przedsiębiorstw we współpracy z zespołami naukowców lub naukowcami.

 

 • Budowanie pomostu współpracy pomiędzy konsorcjami B+R, jednostkami lub działami uczelni wyższych, uczelniami i instytutami naukowymi i naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami

 

 • Propagowanie zasad związanych z efektywnością w dziedzinie badań i rozwoju, rozwoju projektów i programów rozwojowych dla przedsiębiorstw we współpracy z organizacjami i instytucjami realizującymi działalność naukowo-badawczą;

 

 • Projektowanie i rozwój zaawansowanej produkcji, przy zachowaniu efektywności energetycznej, efektywności gospodarowania zasobami i dbałości o środowisko;

 

 • Rozwijanie kompetencji pracowników i osób współpracujących z uczelniami, przedsiębiorstwami i organizacjami otoczenia biznesu, przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności Europy względem i konkurencyjności pomiędzy regionami i państwami europejskimi;

 

 • Prowadzenie i rozwój klastrów przemysłowych i biznesowych, m.in. dążenie lub uzyskiwanie statusu klastrów kluczowych dla gospodarek i rynków w Europie;

 

 • Dążenie do poprawy jakości produktów u usług, ich niezawodności,  jakości, innowacyjności, a w szczególności organizowanie konkursów;

 

 • kreowanie standardów i certyfikacja w tych dziedzinach, które budują markę produktów i usług przedsiębiorstw europejskich;

 

 • Tworzenie warunków, badań, działań, projektów w zakresie bezpieczeństwa i etyki na polu ochrony i dystrybucji własności intelektualnej, sprzedaży licencji, ochrony danych i know-how;

Europejskie Centrum Badawczo Rozwojowe – następnymi celami są:

 

 • Prowadzenie inkubatorów innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości, także we współpracy z uczelniami wyższymi lub przedsiębiorstwami;

 

 • Aktywna współpraca z brokerami innowacji, brokerami technologii, centrami transferu i innowacji oraz innymi narzędziami transferu wiedzy pomiędzy biznesem i nauką;

 

 • Współpraca i podejmowanie wspólnych wysiłków w zakresie rozwoju przemysłu, infrastruktury oraz we wszystkich dziedzinach życia, nauki i rozwoju, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, podnoszenia jakości pracy, kreatywności i poziomu wiedzy obecnej i przyszłej kadry naukowej i badawczej;

 

 • Tworzenie i inicjowanie warunków współpracy i dialogu pomiędzy naukowcami, kadrą przedsiębiorstw oraz ew. osobami, które profesjonalnie zajmują się budowaniem dialogu, porozumień i

 

 • Tworzenie, współpraca między przemysłem i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu zapewnienia najlepszych innowacyjnych projektów. Zwiększenia komunikacji i efektywności w wykorzystaniu środków na rozwój, innowację, naukę, badania i/lub działalność przemysłową;

 

 • Tworzenie i współtworzenie warunków i przedsięwzięć komercjalizacji wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami prowadzącymi działalność badawczą i/lub naukową. W tym organizacja przedsięwzięć tego rodzaju podejmowana we własnym zakresie;

 

 • Umożliwianie rozwoju naukowców, nauczycieli akademickich, badaczy, specjalistów praktyków oraz grup tworzonych przez te osoby. W szczególności skupianie ich wokół inicjatyw, jednostek, komórek organizacyjnych i przedsięwzięć wspomagających proces komercjalizacji wiedzy.